TH
TH EN
x

การกำกับดูแลกิจการ

กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ครอบคลุมถึง นโยบาย มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุน ผู้บริหาร พนักงาน เช่นเดียวกับ ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้ธุรกิจมีกระบวนบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือที่ยั่งยืนในระยะยาว เพื่อให้มั่นใจว่ากรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีนี้จะได้มีการนำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมในทุกโครงสร้างขององค์กร เราได้จัดสร้างกระบวนการและกลไกการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพในการควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ของเรา

เช่นเดียวกับการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการดำเนินธุรกิจตาม “คู่มือหลักการบรรษัทภิบาลของเคดับบลิวไอ ประกันชีวิต” เพื่อเป็นรากฐานความมั่นคงของบริษัทฯ ในการที่จะดูแลรักษาผลประโยชน์ต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ คู่แข่งทางธุรกิจ หน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจน ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน

นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต ให้ความสำคัญในการปฏิบัติที่มีจริยธรรม เพื่อความน่าเชื่อถือทางการเงินและความไว้วางใจ บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการกระทำผิดทางอาญาใดรวมทั้งการมีส่วนร่วมในการติดสินบนส่งผลกระทบเชิงลบกับความเชื่อถือของลูกค้าขเองเรา เพื่อจำกัดความเกี่ยวข้องในการติดสินบน บริษัทฯจึงมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1
กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่ชัดเจน
2
ฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้ตระหนักและหลีกเลี่ยงการติดสินบนทั้งโดยตนเองและกับผู้อื่น
3
กระตุ้นพนักงานให้มีความระแวดระวังและรายงานเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับการติดสินบน จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน และรับรองว่าจะจัดการข้อมูลอ่อนไหวเหล่านั้นอย่างเหมาะสม
4
ห้ามการกระทำในการติดสินบน หรือรับไว้ซึ่งผลประโยชน์ ไม่ว่าเพื่อเหตุผลอันใด
5
ไม่อนุญาตให้กระทำการสนับสนุนและช่วยเหลือทางการเมือง และบริษัทฯ อนุญาตให้ทำกิจกรรมเพื่อการกุศลได้เฉพาะที่เป็นไปตามแนวทางที่องค์กรกำหนดเท่านั้น
การรายงานสามารถกระทำได้ในทางลับ ผ่านช่องทางโทรศัพท์
ที่หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแล
บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 33 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร 02-844-0000

ข้อกำหนดในการดำเนินธุรกิจ

มาตรฐานต่อไปนี้นำเสนอภาพรวมของข้อกำหนดในคู่มือหลักการบรรษัทภิบาลของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ อันเป็นหลักปฏิบัติสำหรับพนักงานบริษัทฯ ทุกคน

อาชญากรรมทางการเงิน
 • การปกป้องธุรกิจจากอาชญากรรมทางการเงินถือเป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน พนักงานต้องผ่านการฝึกอบรมเรื่องอาชญากรรมทางการเงิน (เช่น การต่อต้านการติดสินบนและการทุจริต การต่อต้านการฟอกเงินและการคว่ำบาตร และการป้องกันการฉ้อโกง) หากพนักงานไม่ผ่านเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในการฝึกอบรมหรือนโยบาย (เช่น การแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง การให้หรือรับสินบน) อาจนำไปสู่การลงโทษทางวินัยหรือกระทั่งการให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
 • พนักงานที่ทราบหรือสงสัยว่ามีการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การติดสินบน การทุจริต การฉ้อโกงนั้น ต้องแจ้งทีมต่อฝ่ายกำกับดูแลโดยทันที
 • พนักงานต้องปกป้องธุรกิจจากอาชญากรรมด้านภาษี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 • พนักงานต้องพยายามระบุและหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดการขัดกันทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้และเกิดขึ้นจริง
 • พนักงานต้องผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการขัดกันทางผลประโยชน์ และแจ้งให้ผู้จัดการในสายการบังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องทราบ หากสามารถระบุความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้ดำเนินการตามขั้นตอนจัดการสถานการณ์ได้
ข้อมูลและการซื้อขาย
 • พนักงานต้องปฏิบัติตามข้อบังคับที่กำหนดในกิจกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของตน
 • พนักงานต้องรายงานการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการป้องกันข้อมูลและข้อมูลภายในให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ
 • พนักงานต้องปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อช่วยปกป้องข้อมูลที่ใช้ในทุกด้านของการดำเนินธุรกิจ ปกป้องกลุ่มบริษัทฯ จากผลกระทบและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต ตลอดจนปกป้องลูกค้า คู่ค้า และเพื่อนพนักงานด้วยการป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองและข้อมูลบริษัทอย่างไม่ถูกต้อง
การสื่อสาร
 • พนักงานต้องได้รับอนุญาตจากทีมสื่อสารองค์กรที่เกี่ยวข้องก่อนจะสื่อสารในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจ หรือข้อมูลทางธุรกิจใดๆ ไปยังภายนอกผ่านสื่อสาธารณะ ซึ่งรวมถึงช่องทางสื่อสังคมออนไลน์
 • พนักงานต้องไม่ออกประกาศสื่อสารภายในองค์กร เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานสื่อสารภายในองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 • หากพนักงานพบความคิดเห็นที่ไม่ถูกต้อง มีลักษณะกล่าวหา หรือความคิดเห็นในแง่ลบเกี่ยวกับบริษัทบนสื่อสังคมออนไลน์ ห้ามพนักงานโต้ตอบหรือมีส่วนร่วมในการสนทนานั้นๆ แต่ให้รายงานความคิดเห็นเหล่านั้นไปยังหน่วยงานสื่อสารที่เกี่ยวข้อง
 • พนักงานต้องไม่ติดต่อกับสถาบันทางการเมืองและนักลงทุนในเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มบริษัท และหากได้รับการติดต่อจากบุคคลเหล่านั้นจะต้องแจ้งไปยังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ทันที
 • พนักงานต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลอ่อนไหวที่มีผลต่อการแข่งขัน ของบริษัท ลูกค้า หรือผู้ให้บริการของบริษัทฯ ให้กับมิตรทางธุรกิจหรือคู่แข่งของบริษัทฯ หากพนักงานได้รับข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าวเกี่ยวกับมิตรทางธุรกิจหรือคู่แข่งของบริษัทฯ (นอกเหนือจากเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย) พวกเขาต้องแจ้งให้ทีมกฎหมายทราบทันที
บุคลากร
 • เพื่อให้แน่ใจว่าการยอมรับในความหลากหลายและการมีส่วนร่วมทางสังคมเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงการขจัดการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ พนักงานทุกคนจะได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึง เพศ เชื้อชาติ อายุ ชาติพันธุ์ สถานภาพการสมรส การตั้งครรภ์และการคลอดบุตร สถานะความสัมพันธ์แบบคู่ชีวิต การเลือกเพศ ศาสนาหรือความเชื่อ รสนิยมทางเพศ ความทุพพลภาพ หรือสถานภาพงานนอกเวลา / งานประจำ
KWI Life ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่