TH
TH EN
x

ข้อกำหนดทางกฎหมาย และเงื่อนไขในการใช้งาน

โปรดอ่านข้อกำหนดนี้โดยละเอียดก่อนที่ท่านจะเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ หากท่านไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขในการใช้งานที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดนี้ โปรดระงับการใช้งานเว็บไซต์นี้ การใช้หรือการนำข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์นี้ไปใช้งานถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมในเงื่อนไขในการใช้งาน ตลอดจนเนื้อหาที่ได้ถูกปรับปรุงหรือข้อแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งใดๆ ของเงื่อนไขในการใช้งานนี้แล้ว ดังนั้นท่านจึงควรเข้าชมหน้าเว็บนี้อยู่เป็นประจำเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขในการใช้งานฉบับล่าสุดที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ท่านเยี่ยมชมที่ท่านจะต้องผูกพันตนตาม

เนื้อหาของเว็บไซต์

ข้อมูลที่ปรากฏในหน้าเว็บเพจต่างๆ ในเว็บไซต์นี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงได้อยู่เสมอโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต”) ไม่อาจรับประกันหรือรับรองความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาหรือการทำงานใดๆ ของเว็บไซต์ ตลอดจนการส่งผ่านเนื้อหาใดๆ จากเว็บไซต์นี้ให้กับท่านได้

ลักษณะบางประการของเว็บไซต์นี้ได้ถูกจัดทำขึ้นโดยบุคคลอื่นนอกจาก เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต เวิลด์ไวด์เว็บอื่นที่ท่านอาจเข้าถึงได้จากเว็บไซต์นี้ผ่านทางการเชื่อมต่อไฮเปอร์ลิงก์ต่างๆ ถือเป็นเว็บไซต์ที่เป็นอิสระจากเว็บไซต์นี้อย่างสมบูรณ์ การกล่าวอ้างถึงเว็บไซต์ใดๆ หรือการระบุตัวบุคคลหรือองค์กรใดๆ ในเว็บไซต์นื้ ตลอดจนการเชื่อมต่อไฮเปอร์ลิงก์ไปยัง บุคคลหรือองค์กรใดๆ มิให้ถือเป็นการอนุมัติรับรองใดๆ ไม่ว่าด้วยประการใดซึ่งเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือการมีส่วนร่วมกับเว็บไซต์นี้ ของบุคคลหรือองค์กรนั้นๆ

เวิลด์ไวด์เว็บอื่นที่อาจเชื่อมต่อการเข้าถึงมายังเว็บไซต์นี้ด้วยไฮเปอร์ลิงก์ต่างๆ ถือเป็นเว็บไซต์ที่เป็นอิสระจากเว็บไซต์นี้อย่างสมบูรณ์ โดย เคดับบลิวไอ ประกันชีวิตฯจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เป็นอิสระเหล่านั้น การชี้ทางประเภทใดๆ โดยบุคคลภายนอกมายังเว็บไซต์นี้มิให้ถือเป็นการอนุมัติรับรองใดๆ โดย เคดับบลิวไอ ประกันชีวิตไม่ว่าด้วยประการใดซึ่งเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบุคคลดังกล่าว

ข้อปฏิเสธความรับผิด

เว็บไซต์นี้ไม่ถือเป็นและมิได้มุ่งหมายจะให้คำปรึกษาใด ๆ ทางด้านการเงิน ด้านการประกันภัย ด้านกฎหมาย ด้านการบัญชี หรือด้านภาษีอากรต่างๆ และท่านไม่อาจยึดถือตามในเรื่องดังกล่าวได้ ท่านตกลงว่าจะไม่ใช้หรือยึดถือตามเว็บไซต์นี้ทดแทนการวิจัยอิสระของท่านหรือคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่มีให้แก่ท่านจากการปรึกษาหารือโดยตรงกับตัวแทนของ เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต

ข้อมูลต่างๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้มิใช่คำเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณฑ์และบริการใดๆ ที่ได้นำเสนอโดย เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต

ท่านยอมรับว่าการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการใช้งาน ""ตามสภาพที่เป็น"" ด้วยความเสี่ยงของท่านทั้งสิ้น และเคดับบลิวไอ ประกันชีวิตไม่ให้การรับรองหรือการรับประกันใดๆ ไม่ว่าประเภทใดที่เกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์นี้ หรือเกี่ยวกับเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ ของ เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต

เคดับบลิวไอ ประกันชีวิตขอปฏิเสธการรับรองหรือการรับประกันดังกล่าวทั้งสิ้น และไม่รับรองหรือรับประกันว่าข้อมูลต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ หรือเป็นปัจจุบัน เคดับบลิวไอ ประกันชีวิตไม่รับประกันหรือให้การรับรองใดๆ ว่าการทำงานด้านต่างๆ ของวัสดุอุปกรณ์จะไม่ถูกรบกวนหรือปราศจากข้อผิดพลาด ว่าข้อบกพร่องต่างๆ จะได้รับการแก้ไข หรือเว็บไซต์นี้หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถให้บริการได้จะปลอดภัยจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ

ข้อจำกัดความรับผิด

ทั้ง เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต หรือพนักงาน กรรมการ หรือลูกจ้างคนใดก็ตามของ เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเว็บไซต์นี้หรือจัดทำเนื้อหาต่างๆ ในเว็บไซต์ จะไม่ต้องรับผิดหรือรับผิดชอบต่อผู้ใดในขอบเขตสูงสุดเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต จากอันตราย ความสูญหาย หรือความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม อันอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าเสียหายทางตรง ค่าเสียหายทางอ้อม ค่าเสียหายในพฤติการณ์พิเศษ ค่าเสียหายต่อบุคคลภายนอก หรือค่าเสียหายสืบเนื่องใดๆ โดยไม่เป็นการจำกัดข้อกำหนดข้างต้น เคดับบลิวไอ ประกันชีวิตจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายจากความไว้วางใจที่อาจได้รับความเสียหายได้ (detrimental reliance) ที่ท่านอาจคาดหมายได้จากเว็บไซต์นี้หรือจากเนื้อหาที่ปรากฏในหน้าเว็บไซต์นี้ด้วยประการใดก็ตาม

เคดับบลิวไอ ประกันชีวิตสันนิษฐานว่าจะไม่ต้องรับผิดชอบและไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์หรือทรัพย์สินอื่นของท่าน หรือไวรัสต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์หรือทรัพย์สินอื่นของท่าน อันเป็นผลจากการเข้าถึง การใช้งานหรือการเข้าชมเว็บไซต์นี้ของท่าน หรือการที่ท่านดาวน์โหลดงานใดๆ จากเว็บไซต์นี้

เขตอำนาจทางกฎหมาย

ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของ เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จะเสนอให้เฉพาะภายในเขตอำนาจทางกฎหมายที่สินค้าและบริการนั้นอาจเสนอขายได้โดยชอบด้วยกฎหมาย บรรดาผลิตภัณฑ์และบริการของ เคดับบลิวไอ ประกันชีวิตทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยราคาและข้อมูลการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการของ เคดับบลิวไอ ประกันชีวิตอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เคดับบลิวไอ ประกันชีวิตไม่ได้ให้คำรับรองว่างานต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้มีความเหมาะสมหรืออาจเข้าใช้งานได้ไม่ว่าจากสถานที่ใดๆ ก็ตาม ผู้ที่เลือกเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ได้กระทำด้วยความคิดริเริ่มของตัวเองและมีหน้าที่จะต้องฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่นต่างๆ

KWI Life ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่