TH
TH EN
x

การเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์

ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูลทั่วไปในกรมธรรม์ของคุณได้ดังนี้:
 • แจ้งเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ของผู้เอาประกันภัย
 • แจ้งเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ของผู้รับผลประโยชน์
 • สถานที่ติดต่อ
 • ลักษณะอาชีพ
 • อายุ หรือ วัน เดือน ปีเกิด ของคุณ
 • แจ้งขอออกเอกสารกรมธรรม์ใหม่เนื่องจากสูญหาย
ระยะเวลาในการดำเนินการ

เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จะทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของคุณหลังจากได้รับเอกสารถูกต้องและครบถ้วนภายใน 5 วันทำการ

การนำส่งเอกสาร
 • ส่งทางไปรษณีย์มาที่สำนักงานใหญ่ ระบุ "ฝ่ายบริการผู้ถือกรมธรรม์"
 • ส่งด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ "ฝ่ายบริการผู้ถือกรมธรรม์"
 • ส่งด้วยตนเองที่สาขาใกล้บ้าน

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ : รายการที่เปลี่ยนแปลง

 • ชื่อ-นามสกุล ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์
  • คำร้องขอเปลี่ยนแปลงและขอกลับสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ (พร้อมลายเซ็นเก่าและลายเซ็นใหม่ ของผู้เอาประกันภัย)
  • สำเนาหลักฐานทางราชการของการเปลี่ยนแปลงชื่อ/ชื่อสกุลของผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ (ผู้เอาประกันภัยเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • ผู้รับประโยชน์
  • คำร้องขอเปลี่ยนแปลงและขอกลับสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ (ระบุชื่อ-นามสกุลของผู้รับประโยชน์ที่ต้องการทั้งหมด ความสัมพันธ์กับผู้เอาประกันภัย และอายุในข้อ 20)
  • สำเนาหลักฐานพิสูจน์ความสัมพันธ์ของผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประโยชน์คนใหม่ เช่น ทะเบียนบ้าน สูติบัตร
 • สถานที่ติดต่อ
  • คำร้องขอเปลี่ยนแปลงและขอกลับสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ (ระบุที่ติดต่อใหม่ในข้อ 19)
 • ลักษณะอาชีพ
  • คำร้องขอเปลี่ยนแปลงและขอกลับสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ (ระบุขอเปลี่ยนแปลงลักษณะอาชีพ)
  • หนังสือรับรองสุขภาพ สำหรับผู้เอาประกันภัยเยาวชน(อายุ 1-15 ปี)
  • หนังสือรับรองสุขภาพ ผู้เอาประกันภัย (อายุ 16 ปีขึ้นไป)
 • แก้ไขวันเดือนปีเกิดหรืออายุ
  • คำร้องขอเปลี่ยนแปลงและขอกลับสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์
  • สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาสูติบัตร
 • ขอออกกรมธรรม์ฉบับใหม่เนื่องจากสูญหาย
  • คำร้องขอเปลี่ยนแปลงและขอกลับสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ (ระบุขอออกกรมธรรม์แทนฉบับที่สูญหายในข้อ 23)
  • ใบแจ้งความกรมธรรม์สูญหาย โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นผู้แจ้งความด้วยตนเอง
  • เงินค่าออกกรมธรรม์ 200 บาท

โดยเพิ่มเติม หนังสือยินยอมให้เรียกเก็บประกันขีวิตผ่านบัตรเครดิตต่อเนื่อง

KWI Life ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่