TH
TH EN
x

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565


ด้วยคณะกรรมการของบริษัท คิง ไว ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัด ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 14.00 โดยการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในระบบ Zoom Video Conference เท่านั้น ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้


วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสาสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองบัญชีงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัทสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิและข้อบังคับเพื่อให้สอดคล้องกัน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน 

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว 

โดยการประชุมผ่าน Zoom Video Conference ที่


Zoom Video Conference 

https://us06web.zoom.us/j/87351939651?pwd=WUorMXJMWVNzZzJnRUszTC8vZERwdz09

Meeting ID: 873 5193 9651

Passcode: 773004

โดยลิงก์ในการเข้าประชุม จะเปิดให้ท่านเตรียมพร้อมเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565  เป็นต้นไป      


อย่างไรก็ดี เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยยังอยู่ในภาวะไม่ปกติ หากท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่น หรือ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้แก่ นายประเสริฐศักดิ์ ศรีพิพัฒน์ หรือ นาย สุวิชชา เนติวิวัฒน์ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่าน และโปรดจัดส่งมายัง ฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแล บริษัท คิง ไว ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 33 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  หรือทาง email: th_compliance-kwilife@kwiasia.com ก่อนวันประชุมหรือส่งมอบให้แก่กรรมการหรือบุคคลที่กรรมการแต่งตั้งก่อนการประชุม


ขอแสดงความนับถือ

บริษัท คิง ไว ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)คู่มือการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่าน ZOOM MEETING

1. เพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถเข้าประชุมผ่านลิงก์การประชุมที่

Zoom Video Conference 

https://us06web.zoom.us/j/87351939651?pwd=WUorMXJMWVNzZzJnRUszTC8vZERwdz09

Meeting ID: 873 5193 9651

Passcode: 773004

2. ในการเข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นโปรด ใส่ ID ด้วย ชื่อจริง นามสกุลจริง ของท่านเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น และโปรดเปิดกล้อง ของท่านตลอดเวลาในระหว่างการประชุม

3. ณ วันประชุม ระบบจะเปิดให้เข้าทุกท่านเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้า 15 นาที ก่อนเริ่มการประชุม 

4. การลงคะแนน ให้ท่านลงคะแนนแต่ละวาระ โดยกระทำดังต่อไปนี้

  4.1 ยกมือ หากท่าน เห็นด้วย 

  4.2 ไม่ต้องยกมือ หากท่าน ไม่เห็นด้วย
KWI Life ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่