TH
TH EN
x

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท คิง ไว ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และให้บริการทางด้านการเงินที่มีคุณภาพสูงที่สุดในประการที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจและความเชื่อมั่นขึ้นระหว่างลูกค้า พนักงาน และตัวแทนของเรา ซึ่งพันธสัญญาดังกล่าวนี้ได้รวมถึง การปกป้องคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในบรรดาข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่อยู่ในความดูแลของเรา เราจึงได้จัดทำหลักการด้านข้อมูลส่วนบุคคลนี้ขึ้นเพื่อใช้ควบคุมวิธีการในการเก็บรวบรวม การใช้งาน การเก็บรักษา และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเรา โดยในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและพนักงาน เราจะปฏิบัติตามหลักการดังต่อไปนี้

หลักการด้านข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม
  • เราได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์และการให้บริการ และเพื่อการดำเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามหลักกฎหมายที่ใช้บังคับและตามหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยการจำกัดขอบเขตของข้อมูลที่เราจะเก็บรวบรวมเฉพาะเท่าที่จำเป็นหรือที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้
  • สำหรับผู้เข้าชมทางออนไลน์ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เช่น เลขที่อยู่ไอพี (IP address) ชนิดของระบบปฏิบัติการของท่าน เวลาและระยะเวลาที่ใช้ในการเข้าชมของท่านไปยังหน้าเว็บเพจต่างๆ ภายในเว็บไซต์ของเรา เพื่อติดตามการใช้งานและพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา และเพื่อทำให้ประสบการณ์การเยี่ยมชมของท่านดียิ่งขึ้น โปรดศึกษานโยบายข้อมูลส่วนบุคคลทางออนไลน์ของเราสำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของเรา
  • เราอาจใช้งานหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ข้อมูลนั้นถูกเก็บรวบรวมมา หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่ท่านได้ให้ความยินยอม หรือตามที่จำเป็น หรือได้รับอนุญาตไว้ตามกฎหมาย ตัวอย่างเช่น เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ให้กับบริษัทประกันภัยต่อ ให้กับนายหน้าและตัวแทนของเรา หรือให้กับผู้ให้บริการของเรา ทั้งนี้ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ ที่กล่าวไว้ข้างต้น
  • เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับองค์กรใดๆ ภายนอกกลุ่มบริษัทของเรา โดยมิได้รับความยินยอมจากท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ขององค์กรนั้นให้กับท่าน
  • เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลเหล่านั้นถูกเก็บรวบรวมมา หรือตามที่จำเป็นหรือได้รับอนุญาตไว้ตามกฎหมาย เราจะใช้ความระมัดระวังในการกำจัดหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นโดยไม่ได้รับอนุญาต
  • เรามุ่งมั่นที่จะเก็บบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะถูกนำไปใช้งาน
มาตรการปกป้อง
  • เราจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ด้วยการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมกับความอ่อนไหวของข้อมูลนั้น เพื่อป้องกันการเข้าถึง การเผยแพร่ หรือการใช้งานข้อมูลเหล่านั้นโดยไม่ได้รับอนุญาต
พันธสัญญาด้านข้อมูลส่วนบุคคลของเรา
  • เรามีความมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเราด้วยความระมัดระวัง โดยได้มีการแต่งตั้งพนักงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักการด้านข้อมูลส่วนบุคคลของเราให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  • เราจะให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับหลักการด้านข้อมูลส่วนบุคคลและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ เมื่อได้รับการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากท่าน
  • เราจะให้ท่านเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและรายละเอียดของการใช้งานหรือการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ตามที่เหมาะสม เท่าที่จำเป็นหรือที่ได้อนุญาตไว้ตามกฎหมาย นอกจากนี้ท่านยังอาจตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลของท่านได้ ตลอดจนอาจร้องขอให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลได้ตามความเหมาะสมอีกด้วย
KWI ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่