TH
TH EN
x

การต่ออายุกรมธรรม์ เมื่อกรมธรรม์หมดอายุ รับความคุ้มครองได้อย่างต่อเนื่อง

การต่ออายุกรมธรรม์ เมื่อกรมธรรม์หมดอายุ รับความคุ้มครองได้อย่างต่อเนื่อง ลูกค้าสามารถต่ออายุกรมธรรม์สำหรับประกันภัยที่รับชำระเบี้ยต่ออายุอัตโนมัติ โดยชำระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมิต้องมีการดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม

สำหรับกรมธรรม์ที่ขาดการชำระเบี้ย

หากกรมธรรม์ของคุณได้พ้นระยะเวลากำหนดการชำระเบี้ยประกันภัยแล้ว (เมื่อมีการผิดนัดชำระเบี้ยประกันภัยล่วงเลยกำหนดเวลาผ่อนผันและหากยังไม่มีการเวนคืนกรมธรรม์เพื่อขอรับเงินสด) ผู้เอาประกันภัยสามารถขอยื่นกลับคืนสู่สถานภาพเดิมได้ภายใน 5 ปีนับแต่วันที่กรมธรรม์ขาดอายุ หรือวันที่กรมธรรม์เปลี่ยนเป็นขยายเวลาคุ้มครองโดยอัตโนมัติ หรือเปลี่ยนเป็นใช้เงินสำเร็จโดยอัตโนมัติ

ระยะเวลาในการดำเนินการ

ภายใน 5 วันทำการหลังได้รับเอกสารถูกต้องและครบถ้วน (สำหรับกรณีที่ไม่ต้องตรวจสุขภาพเพิ่มเติม)

เอกสารประกอบการพิจารณา
  1. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงและขอกลับสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ (ระบุในข้อ 1.1)
  2. หนังสือรับรองสุขภาพ
  3. เบี้ยประกันภัย พร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี)

หมายเหตุ : โดย เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกตรวจสุขภาพตามความเหมาะสม

การนำส่งเอกสาร
  • ส่งด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ ฝ่ายบริการผู้ถือกรมธรรม์
  • ส่งด้วยตนเองที่สาขาใกล้บ้าน
  • ส่งทางไปรษณีย์มาที่สำนักงานใหญ่ ระบุฝ่ายบริการผู้ถือกรมธรรม์
KWI Life ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่