TH
TH EN
x
ประกันมะเร็ง Cancer Can Go
ประกันมะเร็ง Cancer Can Go

นัดเวลาติดต่อกลับ

ชื่อ-นามสกุล*
เบอร์โทร*
อีเมล*
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทจัดเก็บ ประมวลผล และสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ในอนาคต อ่านต่อ

ประกันมะเร็ง Cancer Can Go

เพราะคุณไปได้มากกว่าแม้จะต้องก้าวข้ามผ่านโรคร้ายที่เกิดขึ้น ไปต่ออย่างมั่นใจด้วยประกันมะเร็ง Cancer Can Go ประกันมะเร็งเดียวที่ให้ความคุ้มครองคุณ ทั้งค่ารักษาพยาบาล และเงินคุ้มครองก้อนใหญ่หากตรวจพบมะเร็งระยะลุกลาม และยังพร้อมคืนเป็นเงินก้อนให้คุณยามเกษียณ ให้เบี้ยประกันคุณไม่ต้องเสียเปล่า

คุ้มครองค่ารักษาทันที
เมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งในระยะไม่ลุกลาม
รับเงินก้อนเพิ่มเติม
หากตรวจพบว่าเจ็บป่วยด้วยมะเร็งในระยะลุกลาม
เบี้ยหลักร้อยคุ้มครองหลักล้าน
ด้วยวงเงินรวมสูงสุดถึง 2 ล้านบาท
เบี้ยเริ่มต้นเพียง 251 บาทต่อเดือน
ก็รับความคุ้มครองได้ครบ
เบี้ยไม่ทิ้งเปล่า ด้วยเงินคืนหลักแสนเมื่อครบสัญญา
ไม่ว่าจะเจ็บป่วยหรือไม่
จ่ายง่ายออนไลน์
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ซื้อง่าย ออนไลน์ 100% หรือโทร 02-033-9000
 • คุ้มครองค่ารักษาทันที
  เมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งในระยะไม่ลุกลาม
 • รับเงินก้อนเพิ่มเติม
  หากตรวจพบว่าเจ็บป่วยด้วยมะเร็งในระยะลุกลาม
 • เบี้ยหลักร้อยคุ้มครองหลักล้าน
  ด้วยวงเงินรวมสูงสุดถึง 2 ล้านบาท
 • เบี้ยเริ่มต้นเพียง 251 บาทต่อเดือน
  ก็รับความคุ้มครองได้ครบ
 • เบี้ยไม่ทิ้งเปล่า ด้วยเงินคืนหลักแสนเมื่อครบสัญญา
  ไม่ว่าจะเจ็บป่วยหรือไม่
 • จ่ายง่ายออนไลน์
  ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ซื้อง่าย ออนไลน์ 100% หรือโทร 02-033-9000

รายละเอียดกรมธรรม์ประกันชีวิต Cancer Can Go

 • คุ้มครองค่ารักษามะเร็ง สำหรับมะเร็งระยะไม่ลุกลาม สูงสุดถึง 1 ล้านบาท
 • ให้คุณได้ไปต่อกับวงเงินค่ารักษามะเร็งระยะไม่ลุกลาม ที่เริ่มต้นใหม่ให้คุณในทุกปีกรมธรรม์
 • รับเงินก้อนสูงสุด 1 ล้านบาท หากตรวจพบมะเร็งในระยะลุกลาม
 • จ่ายเบี้ยไม่ทิ้งเปล่า เจ็บป่วยหรือไม่ป่วย ครบสัญญา รับเงินก้อนเพิ่มเติม หลักแสน
 • ให้ความคุ้มครองหากเสียชีวิต ทุกกรณี จนครบสัญญา
 • รับประกันแบบง่ายๆออนไลน์ เพียงตอบคำถามสุขภาพ
 • เบี้ยประกันลดหย่อนภาษีได้ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

แผนความคุ้มครอง Cancer Can Go

GO LITE
GO PLUS
GO MAX
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม
500,000
800,000
1,000,000
รับเงินก้อนกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะลุกลาม
500,000
800,000
1,000,000
ผลประโยชน์เงินคืน เมื่อครบกำหนดสัญญา / ในกรณีเสียชีวิตในระหว่างสัญญา
100,000
100,000
100,000

แผนความคุ้มครอง Cancer Can Go

GO LITE
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม
500,000
รับเงินก้อนกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะลุกลาม
500,000
ผลประโยชน์เงินคืน เมื่อครบกำหนดสัญญา / ในกรณีเสียชีวิตในระหว่างสัญญา
100,000
GO PLUS
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม
800,000
รับเงินก้อนกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะลุกลาม
800,000
ผลประโยชน์เงินคืน เมื่อครบกำหนดสัญญา / ในกรณีเสียชีวิตในระหว่างสัญญา
100,000
GO MAX
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม
1,000,000
รับเงินก้อนกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะลุกลาม
1,000,000
ผลประโยชน์เงินคืน เมื่อครบกำหนดสัญญา / ในกรณีเสียชีวิตในระหว่างสัญญา
100,000
 • อายุรับประกัน 20-55 ปี
 • คุ้มครองมะเร็งทั้งระยะไม่ลุกลามและมะเร็งระยะลุกลาม
 • คุ้มครองการเสียชีวิต
 • ค่าเบี้ยประกันลดหย่อนภาษีได้ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

ความคุ้มครองกรณีป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม (Non-invasive cancer/Carcinoma in Situ)

 • หากได้รับการวินิจฉัยและยืนยันจากแพทย์ว่าป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม รับความคุ้มครองสำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามจริง สูงสุดตามแผนที่เลือกไว้ 500,000/800,000/1,000,000 บาท

ความคุ้มครองกรณีป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive cancer)

 • หากได้รับการวินิจฉัยและยืนยันจากแพทย์ว่าป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะลุกลาม รับเงินก้อนตามจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนที่เลือกไว้ 500,000/800,000/1,000,000 บาท
 • ระยะเวลารอคอยสำหรับความคุ้มครอง 90 วันนับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้

ผลประโยชน์เมื่อครบกำหนดสัญญา / เสียชีวิต

 • ผลประโยชน์ในวันครบกำหนดสัญญาในปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 65 ปี 100,000 บาท หรือ 110% ของเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์หลักที่ชำระมาแล้วทั้งหมด หากมากกว่า
 • ในกรณีเสียชีวิต รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต 100,000 บาท ตลอดสัญญา หรือ 110% ของเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์หลักที่ชำระมาแล้วทั้งหมด หากมากกว่า
ตัวอย่างเงื่อนไขกรมธรรม์ ประกันมะเร็ง Cancer Can Go
 1. ท่านสามารถยกเลิกกรมธรรม์นี้ (Free look period) มายังบริษัทภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัท
 2. บริษัทจะไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นก่อนหน้าหรือในช่วงระยะเวลารอคอย (Waiting period) 90 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญา
 3. กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง

  3.1 กรณีไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ

  3.2 ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

โปรดศึกษารายละเอียดและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขจากกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ซื้อประกัน
ทางโทรศัพท์
คลิกที่นี่
ซื้อประกัน
ทางโทรศัพท์
คลิกที่นี่
KWI ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่